NIEUWE UPDATE Werkzaamheden

NIEUWE UPDATE Werkzaamheden

 

Stand van zaken werkzaamheden

Eind januari is de gemeente gestart met de rooiwerkzaamheden op het Weerwatereiland/ Vogeleiland. Deze werkzaamheden lopen op schema en zullen begin april worden afgerond. De aanleg van zand voor de wegen op het eiland is uitgesteld tot september. Dit is gebeurd in goed overleg met camping en jachthaven. Daardoor hebben zij in hun hoogseizoen geen last van deze werkzaamheden. Dit betekent dat de dam naar het eiland ook pas in september wordt aangelegd. Rondleidingen over het eiland vinden daardoor niet eerder dan september-oktober plaats.

Rooiwerkzaamheden Weerwatereiland

Op woensdag 25 januari 2017 is de gemeente begonnen met het rooien van de eerste bomen aan de zuidkant van het Weerwatereiland/Vogeleiland. Het rooien is nodig voor de realisatie van de Floriade 2022. Het rooien is nu nodig om de bomen die in het najaar van 2017 worden geplant voldoende te laten groeien in de periode tot de opening van de wereldtuinbouwtentoonstelling.

Uitgangspunt voor de werkzaamheden is het concept groenplan. Kern van dit plan is dat het bos aan de noordoostkant van het Weerwatereiland/Vogeleiland en de structuur van populieren op de strekdam behouden blijven. Ook blijven waardevolle bomen elders behouden.

In het najaar wordt begonnen met de aanleg van het Arboretum (bomentuin), het planten van bijzondere bomen. Het arboretum zal bestaan uit diverse bomen, struiken, bloembollen en zal via een plantenbibliotheek van A tot en met Z worden ingericht.

Het rooien van bomen tussen jachthaven en camping gebeurt op een nader te bepalen tijdstip in overleg met beide ondernemers.

De gemeente is verplicht binnen drie jaar elders net zo veel bos te realiseren als nu wordt gerooid.

Relatie met bestemmingsplan

Voor het rooien van bomen is in Almere geen kapvergunning vereist. Wel dient een melding in het kader van de Boswet te zijn gedaan en een ontheffing van de Flora- en Faunawet te zijn verkregen. Dat is gebeurd. Ook heeft in het kader van de Almeerse Bomennota een inventarisatie van waardevolle bomen plaatsgevonden.

Er kan gerooid worden, terwijl het bestemmingsplan nog niet is vastgesteld. Overigens past het rooien binnen het huidige bestemmingsplan. Daarin staat: Bos (met daarbij aangetekend de mogelijkheid tot houtkap en aanplant), recreatie en water. Een nieuw bestemmingsplan is in de maak, een ontwerp ligt inmiddels ter inzage. Tot en met 15 februari 2017 konden zienswijzen over het ontwerp bestemmingsplan worden ingediend.

Er komen nog veel meer plannen: een gebiedsvisie, een inrichtingsplan, een faseringsplan, een parkeerplan enzovoorts. Deze worden toegelicht op bewonersbijeenkomsten en zullen allemaal worden gepubliceerd op de website van de gemeente. De planning van al deze plannen is uiterlijk eind maart bekend.

Werkzaamheden Rijkswaterstaat verbreding A6

Rijkswaterstaat werkt in het gebied intussen aan de verbreding van de A6. Ook hiervoor moeten bomen worden gerooid. De A6 tussen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost wordt verbreed naar 4 x 2 rijstroken met hoofd- en parallelbanen. Bij het Weerwater wordt de A6 verlaagd naar maaiveldniveau en worden 2 nieuwe op- en afritten aangelegd. Deze werkzaamheden zijn belangrijk voor de bereikbaarheid van Almere. Meer informatie: https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl