Zienswijzen ontwerp bestemmingsplan

Zienswijzen ontwerp bestemmingsplan

Zienswijzen Floriade

Van 5 januari tot en met 15 februari 2017heeft het ontwerp Chw bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater-Floriade ter inzage gelegen. Het bestemmingsplan geeft voor de komende 20 jaar regels voor de ontwikkeling van de stadswijk Floriade, de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Almere 2022 en de directe omgeving. Iedereen kon schriftelijk of mondeling zijn zienswijze indienen

Uiteindelijk zijn er 23 zienswijzen ingediend. Het is een grote mix van reacties. Naast afwijzing van allerlei onderdelen in het plan, spreekt een aantal indieners de behoefte uit aan meer concretiseringen, zoals over het parkeerbeleid. Ook komen indieners met uiteenlopende voorstellen, zoals vastleggen van een minimum doorvaarthoogte van de bruggen en vastleggen van de hoeveel sociale woningbouw versus koopwoningen. De gemeente gaat nu alle zienswijzen behandelen. Alle zienswijzen zullen snel te vinden zijn in het Raadsinformatiesysteem van de gemeente Almere. Het streven is om in mei het bestemmingsplan aan de gemeenteraad aan te bieden.

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied Floriade en omgeving een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 5 januari 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 15 februari 2017).

Wat houdt het plan in?

Het ontwerp ‘Chw bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater – Floriade’ is een bestemmingsplan op grond van de Wet ruimtelijke ordening, maar maakt ook gebruik van extra mogelijkheden uit de Crisis- en herstelwet. Vandaar de naam Chw bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan geeft voor de komende 20 jaar regels voor de ontwikkeling van de stadswijk Floriade, de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Almere 2022 en de directe omgeving. Het plangebied omvat naast het Floriadeterrein: de A6 met het onderliggend wegennet, het gebied ten noorden van bedrijventerrein De Steiger, de Oorweg, het Atlantis- en Fantasiestrand, het Sturmeypad en een deel van het Weerwater en Lumièrepark.

Een milieueffectrapport en een ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder maken onderdeel uit van het ontwerp bestemmingsplan. 

Milieueffectrapport

De Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage verplichten tot een onderzoek naar de milieueffecten. Deze effecten zijn beschreven in het Milieueffectrapport Almere Centrum Weerwater (MER). In het MER zijn de milieueffecten van drie situaties onderzocht:

•            het evenement Floriade 2022;

•            de Floriadewijk (na 2022);

•            de gebiedsontwikkeling Almere Centrum Weerwater (2030).

Het MER is opgenomen in Bijlage 4 van de toelichting van het ontwerp bestemmingsplan.  

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder

Het ontwerp besluit hogere waarden heeft betrekking op het vaststellen van hogere waarden voor geluid in het plangebied van het bestemmingsplan. In een deel van het gebied wordt de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder namelijk overschreden. Het ontwerpbesluit is opgenomen in Bijlage 3 van de regels van het ontwerp bestemmingsplan.

Inloopavond

Om kennis te nemen van het ontwerp bestemmingsplan wordt op woensdag 18 januari 2017 een inloopavond gehouden in de Burgerzaal van het stadhuis Almere. U kunt vrij inlopen tussen 19.00 en 21.00 uur. U kunt tijdens deze avond informatie inwinnen over het bestemmingsplan en vragen stellen aan de aanwezige ambtenaren.

Hoe kunt u reageren?

Van donderdag 5 januari 2017 tot en met woensdag 15 februari 2017 kan een ieder schriftelijk (geen email) of mondeling zijn zienswijze indienen op het ontwerp bestemmingsplan, het milieueffectrapport en het ontwerp besluit hogere waarden Wet geluidhinder.

U kunt uw zienswijze richten aan: de gemeenteraad van Almere, Postbus 200, 1300 AE Almere, o.v.v. ontwerp Chw bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater – Floriade. Het is ook mogelijk uw zienswijze mondeling in te dienen. In dat geval kunt u een afspraak maken via het secretariaat van DSO/ROM op telefoonnummer 14036 (vraag naar het secretariaat van de afdeling ROM).

Waar kunt u het plan inzien?

Het papieren bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het stadhuis, Stadhuisplein 1 bij de afdeling Burgerzaken. Vraag naar het bestemmingsplan bij een van de medewerkers van deze afdeling. U kunt een bestemmingsplan inzien op de volgende tijden:

maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur;

donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur.

Voor vragen over het bestemmingsplan kunt u terecht bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving in het stadhuis. Hier kunt u alleen op afspraak terecht. U kunt online een afspraak maken via www.almere.nl/afspraak of telefonisch op telefoonnummer 14036.

U kunt het digitale plan inzien via de gemeentelijke website, de landelijke website, of de technische bestanden van het bestemmingsplan downloaden. Het is ook mogelijk het plan op het stadhuis digitaal in te zien. Vraag hiernaar bij een van de medewerkers van de afdeling Burgerzaken.

Van het bestemmingsplan is ook een korte publieksversie gemaakt. Deze is in te zien via de link hieronder en ligt ook ter inzage bij het papieren bestemmingsplan. De informatie in deze publieksversie bevat uitsluitend algemene informatie over het bestemmingsplan. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

Publieksversie Chw bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater – Floriade

Op woensdag 18 januari 2017, van 19.00 tot 21.00 uur, vindt een inloopavond in de Burgerzaal van het stadhuis Almere (Stadhuisplein 1) plaats waar u informatie kunt inwinnen over het bestemmingsplan en vragen kunt stellen aan de aanwezige ambtenaren.