Zienswijzen ontwerp bestemmingsplan

Zienswijzen ontwerp bestemmingsplan

Zienswijzen Floriade

Van 5 januari tot en met 15 februari 2017 heeft het ontwerp Chw bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater-Floriade ter inzage gelegen. Het bestemmingsplan geeft voor de komende 20 jaar regels voor de ontwikkeling van de stadswijk Floriade, de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Almere 2022 en de directe omgeving. Iedereen kon schriftelijk of mondeling zijn zienswijze indienen.

Uiteindelijk zijn er 24 zienswijzen ingediend. Het is een grote mix van reacties. Naast afwijzing van allerlei onderdelen in het plan, spreekt een aantal indieners de behoefte uit aan meer concretiseringen, zoals over het parkeerbeleid. Ook komen indieners met uiteenlopende voorstellen, zoals vastleggen van een minimum doorvaarthoogte van de bruggen en vastleggen van de hoeveel sociale woningbouw versus koopwoningen. De gemeente gaat nu alle zienswijzen behandelen. Alle zienswijzen zijn te vinden in het Raadsinformatiesysteem van de gemeente Almere. Het streven is om in mei het bestemmingsplan aan de gemeenteraad aan te bieden.  

Wat houdt het plan in?

Het ontwerp ‘Chw bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater – Floriade’ is een bestemmingsplan op grond van de Wet ruimtelijke ordening, maar maakt ook gebruik van extra mogelijkheden uit de Crisis- en herstelwet. Vandaar de naam Chw bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan geeft voor de komende 20 jaar regels voor de ontwikkeling van de stadswijk Floriade, de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Almere 2022 en de directe omgeving. Het plangebied omvat naast het Floriadeterrein: de A6 met het onderliggend wegennet, het gebied ten noorden van bedrijventerrein De Steiger, de Oorweg, het Atlantis- en Fantasiestrand, het Sturmeypad en een deel van het Weerwater en Lumièrepark.

Een milieueffectrapport en een ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder maken onderdeel uit van het ontwerp bestemmingsplan. 

Milieueffectrapport

De Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage verplichten tot een onderzoek naar de milieueffecten. Deze effecten zijn beschreven in het Milieueffectrapport Almere Centrum Weerwater (MER). In het MER zijn de milieueffecten van drie situaties onderzocht:

•            het evenement Floriade 2022;

•            de Floriadewijk (na 2022);

•            de gebiedsontwikkeling Almere Centrum Weerwater (2030).

Het MER is opgenomen in Bijlage 4 van de toelichting van het ontwerp bestemmingsplan.  

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder

Het ontwerp besluit hogere waarden heeft betrekking op het vaststellen van hogere waarden voor geluid in het plangebied van het bestemmingsplan. In een deel van het gebied wordt de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder namelijk overschreden. Het ontwerpbesluit is opgenomen in Bijlage 3 van de regels van het ontwerp bestemmingsplan. 

U kunt het digitale plan inzien via de gemeentelijke website, de landelijke website, of de technische bestanden van het bestemmingsplan downloaden. Het is ook mogelijk het plan op het stadhuis digitaal in te zien. Vraag hiernaar bij een van de medewerkers van de afdeling Burgerzaken.

Van het bestemmingsplan is ook een korte publieksversie gemaakt. Deze is in te zien via de link hieronder en ligt ook ter inzage bij het papieren bestemmingsplan. De informatie in deze publieksversie bevat uitsluitend algemene informatie over het bestemmingsplan. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

Publieksversie Chw bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater – Floriade