Skip to content

Planning

Planning

In het masterplan voor de Floriade zijn de kaders voor de wereldtentoonstelling en de gebiedsontwikkeling vastgesteld. De planning toont alle activiteiten die leiden tot een prachtige Floriade en een kansrijke gebiedsontwikkeling. De belangrijkste momenten vindt u hieronder.

Oprichting Floriade B.V. - 2016

De officiële oprichting van de Floriade B.V. heeft plaatsgevonden in juli 2016. De Floriade BV heeft de formele taak om de wereldtentoonstelling werkelijkheid te maken. Het is daarbij van belang dat keuzes ten behoeve van het evenement de gebiedsontwikkeling ondersteunen - en andersom. Besluiten kunnen dan ook alleen met instemming van de gemeente worden gemaakt.

Directie Floriade BV. Jan Willem Griep en Jannewietske de Vries

Verbreding van de A6

Eind 2016 is Rijkswaterstaat gestart met de verbreding van de A6. Op het Floriadeterrein komt ten noorden van de snelweg een talud beschikbaar voor bebouwing. De werkzaamheden worden naar verwachting in 2020 afgerond.

Luchtfoto A6

Juridisch en planologisch kader - 2017

Het bestemmingsplan met bijbehorende milieueffectrapportage (MER) is in het najaar van 2016 aan de gemeenteraad voorgelegd - in de vorm van een omgevingsplan. In begin 2017 kon iedereen zienswijzen indienen. In de zomer van 2017 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld.

Het omgevingsplan is de juridische basis voor eventuele grondverwervingen en maakt de daadwerkelijke realisatie en de gebiedsontwikkeling mogelijk.

Bijgaand vindt u een publieksversie van het definitieve bestemmingsplan.

Het concept ontwerp bestemmingsplan en concept milieueffectrapportage zijn te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Kaart bestemmingsplan

Eerste vastgoed - vanaf 2017

Na de drijfveer van de Urban Greeners (2016) en de aanschaf van de gemeente van de ‘oude duikschool’ op het Floriadeterrein, het huidige Floriade Paviljoen, gaat ook de eerste schop voor het innovatiepaviljoen in de grond. 

Impressie Innovatiewerkplaats buitenzijde

Verkavelings- en inrichtingsplan – 2017/2018

De gemeente stelt een verkavelingsplan op met de definitieve locatie van wegen, paden en kavels, van het carré/boulevard en het groen. Daarnaast worden de randvoorwaarden voor kavelontwikkeling - kavelpaspoorten en performance guidelines - nader uitgewerkt. Het verkavelingsplan wordt uitgewerkt in een inrichtingsplan waarin tot in detail inrichtingselementen een plek krijgen.

Civieltechnische werkzaamheden - 2017/2018

De gemeente doet de civieltechnische uitvoering, zoals het aanbrengen van zand, het zettingsproces, de aanleg van kabels en leidingen en bouwwegen. Dit neemt ongeveer drie jaar in beslag. In deze periode wordt bepaald welke bomen behouden blijven. Het is de bedoeling om nieuwe bomen uiterlijk vijf jaar voor de opening van de Floriade te planten zodat ze tijdens het evenement tot wasdom zijn gekomen. Eind november 2017 is de eerste boom geplant.

Terreininrichting - 2019

Na het zettingsproces en het bouwrijp maken wordt gestart met de terreininrichting. De contouren van de Floriade worden dan zichtbaar: het aangeplante groen en de bouw van landenpaviljoens. Voor de terreininrichting is drie jaar ingepland.