Direct naar paginainhoud

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden

Moest jachthaven Haddock weg voor de Floriade?

Het college heeft zich altijd op het standpunt gesteld, zoals door de raad reeds bij het Masterplan is vastgesteld, dat de jachthaven voor, tijdens en na de wereldtentoonstelling kan blijven functioneren op de huidige locatie. Vanaf begin 2017 vonden besprekingen plaats met Haddock om invulling te geven aan het door de raad bepaalde uitgangspunt. Hierbij is getracht op basis van inhoudelijk overleg overeenstemming te bereiken over de wijze waarop binnen de context van de gebiedsontwikkeling en de expo de continuïteit van de jachthaven mogelijk is. De besprekingen hebben echter niet geleid tot een gezamenlijke conclusie.

Eind 2018 heeft Haddock aangegeven met de gemeente in gesprek te willen gaan over verwerving van zijn eigendommen en beëindiging van de exploitatie van de jachthaven. Door Haddock is een voorstel gedaan dat door de gemeente is geaccepteerd en dat heeft geleid tot een finale regeling tussen beide partijen.

De zeilschool van Haddock Watersport is ondertussen verhuisd naar het surfstrand in Almere Haven. Voor de jachthaven heeft eigenaar Philippe van Thiel verregaande plannen voor een doorstart elders in Almere.

In Oosterwold schijnen initiatiefnemers problemen te hebben met het verkrijgen van vergunningen voor hun innovatieve ideeën. Staat inwoners van de Floriade(wijk) dit probleem ook te wachten?

Innovatieve ontwikkelingen stuiten bijna per definitie op wetgeving die uitgaat van uitgangspunten van nu of vanuit het verleden. Binnen de gemeente zijn we nog aan het bekijken hoe we daar bij de Floriade mee omgaan, zij het natuurlijk wel binnen het kader van het bestemmingsplan.

De Floriade heeft als imago een duur evenement te zijn. Hoe zit het met de informatie over de baten?

Voor de organisatie van de Floriade is bij elkaar iets meer dan 100 miljoen euro gemoeid. Begin 2020 stond de teller voor de bijdrage van de gemeente op 35 miljoen. Meer dan de helft daarvan betreft investeringen in de toekomstige woonwijk en in het programma Making Of, wat gericht is op een groener en gezonder Almere. Inmiddels is ook een lijst van resultaten opgesteld die we met de Floriade hebben gehaald of gaan halen. De waarde daarvan is het veelvoudige van de investeringen die de gemeente nu voor de Floriade (expo, woonwijk, een groener Almere) doet.

Willen Almeerders dit allemaal wel?

In 2017, 2018 en 2019 hebben wij onderzoek gedaan naar de mening, wensen en ideeën van Almeerders met betrekking tot de Floriade. In 2019 was het percentage Almeerders dat enthousiast is over de Floriade gelijk aan het percentage dat kritisch is.

Leuk al dat groen, maar vergeten jullie niet dat het ook allemaal onderhouden moet worden?

Een integrale aanpak is kenmerkend voor het Floriade-programma. Dus bijvoorbeeld bij het evenement gaan we meteen kijken hoe panden daarna goed hergebruikt kunnen worden. Ook bij de keuze van beplantingen kijken we goed naar de kosten voor onderhoud.

Er is kaalslag gepleegd. Kan dat hout niet ten goede komen aan instellingen als stichting Abri?

Ongeveer 90% van alle gerooide bomen in en rondom het gebied,  zijn gerooid ten behoeve van de verbreding van de A6. De rest is inderdaad gerooid om het terrein geschikt te maken. Dat is overigens uiterst zorgvuldig gebeurd en met als inzet om zo veel als mogelijk bomen te behouden. Op 27 september 2017 is het gerooide hout aangeboden aan een aantal instellingen die daarop hadden ingetekend.