Direct naar paginainhoud

Planning

Planning

In het masterplan voor de Floriade zijn de kaders voor de wereldtentoonstelling en de gebiedsontwikkeling vastgesteld. De planning toont alle activiteiten die leiden tot een prachtige Floriade en een kansrijke gebiedsontwikkeling. De belangrijkste momenten vindt u hieronder.

Oprichting Floriade Almere 2022 B.V. - 2016

De officiële oprichting van de Floriade Almere 2022 B.V. heeft plaatsgevonden in juli 2016. De Floriade Almere 2022 B.V. heeft de formele taak om de wereldtentoonstelling werkelijkheid te maken. Het is daarbij van belang dat keuzes ten behoeve van het evenement de gebiedsontwikkeling ondersteunen - en andersom. Besluiten kunnen dan ook alleen met instemming van de gemeente worden gemaakt.

Verbreding van de A6

Eind 2016 is Rijkswaterstaat gestart met de verbreding van de A6. Op het Floriadeterrein komt ten noorden van de snelweg een talud beschikbaar voor bebouwing. De werkzaamheden worden naar verwachting in 2020 afgerond.

Juridisch en planologisch kader - 2017

Het bestemmingsplan met bijbehorende milieueffectrapportage (MER) is in het najaar van 2016 aan de gemeenteraad voorgelegd - in de vorm van een omgevingsplan. In begin 2017 kon iedereen zienswijzen indienen. In de zomer van 2017 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld.

Het omgevingsplan is de juridische basis voor eventuele grondverwervingen en maakt de daadwerkelijke realisatie en de gebiedsontwikkeling mogelijk.

Bijgaand vindt u een publieksversie van het definitieve bestemmingsplan.

Het concept ontwerp bestemmingsplan en concept milieueffectrapportage zijn te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Eerste vastgoed - vanaf 2017

Na de drijfveer van de Urban Greeners (2016) en de aanschaf van de gemeente van de ‘oude duikschool’ op het Floriadeterrein, wat een tijdje heeft gediend als Floriade Paviljoen, gaat als eerste de schop voor het innovatiepaviljoen in de grond. 

Meer informatie over het innovatiepaviljoen is te vinden op de website van de Provincie Flevoland

Verkavelings- en inrichtingsplan – 2017/2018

De gemeente heeft een verkavelingsplan opgesteld met de definitieve locatie van wegen, paden en kavels, van het carré/boulevard en het groen. Daarnaast zijn de randvoorwaarden voor kavelontwikkeling - kavelpaspoorten en performance guidelines - nader uitgewerkt. Het verkavelingsplan is uitgewerkt in een inrichtingsplan waarin tot in detail inrichtingselementen een plek hebben gekregen.

Civieltechnische werkzaamheden - 2017/2019

De gemeente doet de civieltechnische uitvoering, zoals het aanbrengen van zand, het zettingsproces, de aanleg van kabels en leidingen en bouwwegen. Dit neemt ongeveer drie jaar in beslag. In deze periode wordt bepaald welke bomen behouden blijven. Het is de bedoeling om nieuwe bomen uiterlijk vijf jaar voor de opening van de Floriade te planten zodat ze tijdens het evenement tot wasdom zijn gekomen. Eind november 2017 is de eerste boom geplant.

Gemeente en Amvest tekenen samenwerkingsovereenkomst - 2018

Gemeente Almere en Amvest Vastgoed BV hebben in december 2018 hun handtekening gezet onder de Ontwikkelingsovereenkomst Floriade. Daarmee heeft de gemeente een krachtige motor aan boord gehaald voor de ontwikkeling van het expoterrein en de stadswijk.

Persbericht

Aanbesteding circulaire bruggen - 2019

Op het Floriadeterrein komen twee circulaire bruggen, gemaakt van Almeerse grondstoffen. Dit maakten de Flevolandse gedeputeerde Jan-Nico Appelman en de Almeerse wethouder Jan Hoek bekend op 19 september 2019. De ontwerpen van Reimert Bouw en Infrastructuur zijn gekozen uit vijf ontwerpen die in een innovatief aanbestedingstraject tot stand gekomen zijn. 

Persbericht

Terreininrichting - 2019

Na het zettingsproces en het bouwrijp maken is gestart met de terreininrichting. De contouren van de Floriade worden al zichtbaar: het aangeplante groen en de bouw van landenpaviljoens. Voor de terreininrichting is drie jaar ingepland.

Wil jij met eigen ogen zien hoe het toekomstig Floriadeterrein er nu uit ziet? Meld je dan aan voor één van de rondleidingen over het Floriadeterrein,