Direct naar paginainhoud

Partners

Partners

De gemeente Almere werkt als gastheer voor de Floriade samen met een groot aantal partners.

Provincie Flevoland

De provincie Flevoland is mede-organisator en ziet de Floriade als een uitgelezen kans om de provincie te promoten. Belangrijk zijn de kansen voor economische ontwikkeling. Flevoland ligt op het snijvlak van de grote agrarische productiegebieden en het stedelijk gebied van de Amsterdamse metropool. De provincie is een belangrijke financiële partner, trekker van het programma ‘Floriade Werkt!’ en initiator van de zogenoemde innovatiewerkplaats op het Floriadeterrein. De provincie verkent hoe zij kan participeren in de governance van de Floriade. Het nieuwe provinciebestuur zal hierover een besluit nemen.

Nederlandse tuinbouwraad (NTR)

De NTR is licentiehouder en medeorganisator van de Floriade. Als onderdeel van het uitvoeringsbesluit voor de Floriade wordt met de NTR een samenwerkings- en licentieovereenkomst getekend. Daarin worden de randvoorwaarden en aanbevelingen – die de NTR bij de toewijzing aan Almere heeft geformuleerd – omgezet in afspraken voor samenwerking. De licentieovereenkomst levert het kader waarbinnen de merknaam Floriade kan worden vermarkt. Instemming van twee internationale instellingen is van belang: de Association of International Horticulture Producers (AIPH) en het Bureau International des Expositions (BIE). Het BIE verleent uiteindelijk het keurmerk ‘wereldexpositie’ aan de Floriade, na overleg met de AIPH – die al toestemming heeft gegeven. Afspraken met de AIPH en de BIE worden vastgelegd in een overeenkomst.

Het Rijk

Voor het rijk sluit de Floriade aan bij de ambities die zijn vastgelegd in de Bestuursovereenkomst RRAAM / Almere 2.0. Met de ministeries van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit, Economische Zaken en Klimaat, Infrastructuur en Water en Buitenlandse Zaken wordt een gezamenlijke werkagenda opgesteld waarin de Floriade wordt verbonden aan de topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Agri & Food, Water en Life Sciences, en de internationale positionering van Nederland als handelsland. Het is tevens de bedoeling om het Floriadeterrein een status aparte te geven, een special zone met regels inzake belasting, import, werk- en verblijfsvergunningen en arbo. Het kabinet stelt vanaf 2016 een rijkscommissaris aan voor de samenwerking met wereldsteden en de landenlobby. Tot slot is het rijk gevraagd haar belang in het welslagen van deze wereldtentoonstelling te vertalen in een financiële bijdrage.

Aeres Groep

De Aeres Groep streeft naar een hbo-locatie op het Floriadeterrein. Met de provincie, de gemeente, Wageningen University, TNO, AMS, Deltares en het bedrijfsleven werkt de Aeres Groep aan een campus voor groen onderwijs.

Amsterdam, Metropoolregio Amsterdam, Gooi- en Vechtstreek

De gemeente Amsterdam heeft zijn intenties voor samenwerking bevestigd in een brief. De Floriade is een wereldexpositie van en door de metropoolregio. Tevens is de basis gelegd voor een gezamenlijke werkagenda over duurzaamheid en economische ontwikkeling. De samenwerking zorgt dat verschillende instellingen binnen de metropoolregio zich inzetten voor de Floriade: Platform Regionaal Economische Samenwerking, MRA Stuurgroep Duurzaamheid, Amsterdam Economic Board, AMS: Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions, Amsterdam Marketing, AIB: Amsterdam Inbusiness, Amsterdam International Trade Desk en Amsterdam Airport Area. Het bestuur van het gewest Gooi- en Vechtstreek doet mee op het gebied van media, gezondheid en behoud en versterking van bestaande bedrijven.

Rijkswaterstaat (RWS) en Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

Deze partijen zijn partner in de Werkmaatschappij Almere Centrum Weerwater. Rijkswaterstaat zet met de verbreding en verlaging van de A6 in op de realisatie van een ‘groene snelweg’. Rondom de jachthaven, op het eiland Utopia en in het noorden van het Weerwatereiland is de grond in handen van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Het RVB werkt mee door het beschikbaar stellen van grond en het zorgen voor draagvlak bij verschillende ministeries.

Waterschap Zuiderzeeland

Het waterschap ziet de Floriade als proeftuin voor innovaties op het gebied van watersystemen.

Tuinbouwgerelateerde bedrijven

Met Greenport Holland, de Dutch Horticultural Tradeboard, Greenport Aalsmeer, Greenport Noord-Holland Noord en de provincie wordt gewerkt aan een gezamenlijke werkagenda. Uiteraard staat daarin het centrale uitgangspunt van de Floriade centraal: het benutten van de innovatiekracht in de tuinbouw voor het oplossen van stedelijke vraagstukken. Daarom wordt samengewerkt met vier topsectoren en hun cross-overs: agri & food, tuinbouw & uitgangsmaterialen, water en life sciences. Met deze topsectoren wordt  onder leiding van het ministerie van Economische Zaken en samen met de gemeente en de provincie Flevoland een werkprogramma opgesteld. Ook in het programma ‘Floriade Werkt!’ staan de innovaties in en tussen deze topsectoren centraal.

Ondernemers Stadscentrum

Met de Ondernemersvereniging Stadscentrum Almere (OVSA) is een convenant gesloten over de relatie tussen de Floriade en het stadscentrum. Het gaat dan om de ontwikkeling van de stationsomgeving, winkelpanden, ‘groene lopers’, een gezamenlijk activiteitenprogramma, een informatiecentrum (Floriade Centraal) en de inzet van marketinggelden.

Lokaal en regionaal bedrijfsleven

Bedrijven die uitblinken in innovaties op het gebied van Growing Green Cities kunnen zich vestigen op het Floriadeterrein. Daarnaast hebben bedrijven de mogelijkheid om te participeren in de Floriade BV, door sponsoring, aandeelhouderschap of anderszins. Ze kunnen voor eigen acquisitie en productontwikkeling gebruik maken van het woord- en beeldmerk ‘Floriade 2022 Growing Green Cities’. In het geval van werkzaamheden voor de wereldtentoonstelling hebben lokale en regionale bedrijven en kennisinstellingen binnen de grenzen van het aanbestedingsbeleid een voorrangspositie. Buitenlandse bedrijven of instellingen vragen om een speciale benadering, bijvoorbeeld via zogenoemde ‘inkomende handelsdelegaties’ of tijdens internationale congressen.

Floriade Business club en Floriadekring

De VBA Floriadekring gaat functioneren als dé centrale verbinding tussen de Floriade-organisatie en het regionale bedrijfsleven. Niet alleen namens de Almeerse bedrijvenvereniging, maar ook voor alle andere ondernemersorganisaties en ondernemers in de omgeving. In combinatie met het sponsornetwerk 2022 Vrienden gaat de Floriade BV aan de slag met ondernemers.

Bewoners van Almere

Sinds de toewijzing van de Floriade aan Almere leven onder bewoners ideeën, initiatieven en zorgen. Via stadsmanifestaties, de zogenoemde ‘stadsdialoog’, wijkbijeenkomsten en ateliersessies zijn zij gehoord en betrokken. Ook na de vaststelling van het masterplan blijft de Floriade BV in gesprek met inwoners – onder meer in klankbordgroepen. Tijdens informatiebijeenkomsten en ateliersessies gaven omwonenden het volgende mee. De Floriade moet bijdragen aan het imago van de stad en een ‘beleving’ zijn voor alle Almeerders – bewoners en ondernemers moeten meedoen en profiteren. Daarnaast zijn er ideeën over bijzondere loop- en fietsroutes door de stad. Ook het ‘vergroenen’ van de skyline van het stadscentrum wordt vaak genoemd. Bewoners benadrukken het groene karakter van het Weerwatereiland, in het bijzonder de randen. Ook het uitzicht vanuit de omliggende wijken wordt als waardevol ervaren – aan beide punten wordt in dit masterplan tegemoet gekomen. Mogelijke parkeeroverlast wordt bestreden door bijvoorbeeld het invoeren van tijdelijke ‘blauwe zones’.